Van iedere cadeaubox die verkocht wordt, gaat er een gedeelte naar een bijzondere wens!

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Boxgeluk met de webshop www.boxgeluk.nl, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met boxgeluk.nl een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met  boxgeluk.nl aangaat;
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door boxgeluk.nl georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Boxgeluk met de webshop naam www.boxgeluk.nl

E-mailadres: info@boxgeluk.nl

BTW: NL003810207B38

KVK: 83317880

IBAN: NL73 KNAB 0409 9289 33

BIC: KNABNL2H

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van boxgeluk.nl en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen boxgeluk.nl en Koper.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door boxgeluk.nl is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door boxgeluk.nl.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door boxgeluk.nl erkend.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door boxgeluk.nl langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij boxgeluk.nl zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. Boxgeluk.nl behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Het Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 1. Door het gebruik van de webshop boxgeluk.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. boxgeluk.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van boxgeluk.nl is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als boxgeluk.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden boxgeluk.nl niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat

– Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch, per e-mail of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door boxgeluk.nl telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-mail;

– Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van boxgeluk.nl uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

– Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft boxgeluk.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal boxgeluk.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

11.Boxgeluk.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien boxgeluk.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is boxgeluk.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% BTW en exclusief overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door boxgeluk.nl aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die boxgeluk.nl in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door boxgeluk.nl worden gecorrigeerd.
 3. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
 4. Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door boxgeluk.nl
 5. Acties en kortingen zijn alleen van toepassing op de voorwaarden die omschreven staan. Indien er staat dat de actie geldig is in een bepaalde periode, dan is het niet mogelijk om de korting te verrekenen op bestellingen die na of voor de kortingsperiode geplaatst zijn. Indien klant bij de bestelling de kortingscode niet heeft ingevoerd, is het niet mogelijk om achteraf alsnog de korting te krijgen in welke vorm dan ook.

Artikel 6. Betaling

 1. Bestellingen via de webshop www.boxgeluk.nl kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Via Ideal

– Op rekening. Voor bedrijven. Koper ontvangt bij deze betaalwijze een factuur met daarin het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te betalen door middel van contante of elektronische betaling. Na het verstrijken van deze 14 dagen zonder dat boxgeluk.nl het bedrag heeft ontvangen, ontvangt de Koper een herinnering. In de herinneringsbrief wordt vermeld dat de Koper het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen voldaan moet hebben. Mocht de Koper het verschuldigde bedrag na deze 7 dagen nog niet voldaan te hebben, dan worden betalingsverzoeken overgedragen aan een incassobureau. De alle daarvan gemaakte kosten worden doorberekend aan de Koper.

 1. Alle producten en diensten van boxgeluk.nl dienen vóóraf aan de levering betaald te worden. Dit om betalingsachterstanden en betalingsverzuim te voorkomen.
 2. Boxgeluk.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 3. Boxgeluk.nl kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan boxgeluk.nl te melden.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,42% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, boxgeluk.nl, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 7. In geval van niet tijdige betaling is boxgeluk.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft boxgeluk.nl ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 7 werkdagen is na ontvangst van de betaling.
 2. Aan de leveringsplicht van boxgeluk.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door boxgeluk.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. Boxgeluk.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. De levering van de producten van boxgeluk.nl wordt uitgevoerd door Postnl. Boxgeluk.nl zal de Koper schriftelijk of per mail een bevestiging sturen zodra de producten verstuurd zijn. Boxgeluk.nl is in geen geval aansprakelijk voor de door postorderbedrijf gemaakte fouten. Nadat de bestelling is overgedragen aan het postorderbedrijf is boxgeluk.nl niet verantwoordelijk voor het te laat geleverde, beschadigde of niet geleverde producten. Wel zal boxgeluk.nl als service de Koper zo goed mogelijk tegemoet komen in deze situatie.
 5. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en nagestuurd worden.
 6. Boxgeluk.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
 7. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft boxgeluk.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 11. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u boxgeluk.nl hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De Koper ontvangt zijn aankoopbedrag van de retourgezonden producten retour. Let op dat de gebruiksproducten brownies en overige food producten niet retour gezonden mogen worden. De anderen producten mogen geretourneerd worden, mits deze in goede staat verkeren.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan  boxgeluk.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij boxgeluk.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief alle producten) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Boxgeluk.nl houdt zich het recht voor bij terugzending administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt boxgeluk.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de berekende verzend- en administratiekosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

 1. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan kan de Koper het aankoopbedrag niet retour ontvangen. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen 14 dagen af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.
 2. Bestellingen geplaatst op de webshop boxgeluk.nl zonder een kortingscode, kunnen niet hersteld worden. Indien Koper geen kortingscode in het bestelproces heeft ingevoerd heeft zij/hij geen recht op korting. boxgeluk.nl kan niet de korting achteraf verrekenen of op eniger andere wijze de niet ingevoerde korting toestaan.
 3. Het bovengenoemde artikel is niet geldig op B2B. 

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan boxgeluk.nl ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. boxgeluk.nl is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met boxgeluk.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In beginsel geldt voor door boxgeluk.nl geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van een week na ontdekking hiervan, boxgeluk.nl in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met boxgeluk.nl zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 zijn opgenomen.
 2. Boxgeluk.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Boxgeluk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien boxgeluk.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

– indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van boxgeluk.nl of de fabrikant zijn verricht;

– indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 1. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan boxgeluk.nl.
 2. De verzendkosten bij retournering van het product zijn niet voor rekening van boxgeluk.nl indien het geretourneerde artikel aan de buitenkant beschadigd is bij ontvangst, of indien het defect is ontstaan indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is boxgeluk.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Boxgeluk.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Privacy

 1. Boxgeluk.nl zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
 2. Boxgeluk.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
 3. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat alle personen van wie boxgeluk.nl gegevens verwerkt, het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren. boxgeluk.nl zullen alle persoonlijke klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren. Boxgeluk.nl zal duidelijk vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waaróm gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden, zoals nieuwsbrieven en mailings. boxgeluk.nl verschaft geen gegevens aan derden. Wij zijn geheel transparant over welke gegevens we van je gebruiken. Jij hebt altijd het recht om je gegevens aan te passen, wijzigen of verwijderen.

Kort samengevat:

We verwerken een aantal persoonsgegevens van je, afhankelijk van hoe je onze producten en diensten gebruikt. We gebruiken je persoonsgegevens om:

-Diensten op jouw voorkeuren en interesses af te stemmen.

-Voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings

-Om jouw bestellingen te verwerken.

-Om contact met je op te nemen over de productlevering

-Om onze administratie uit te kunnen voeren.

We verwerken je gegevens ALTIJD zoals wordt voorgeschreven door de wet. Daar kun je op vertrouwen.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen boxgeluk.nl en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen boxgeluk.nl en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij boxgeluk.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Diverse bepalingen

 1. Boxgeluk.nl streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@boxgeluk.nl binnen 24 uur te beantwoorden.
 2. Eventuele onjuistheden van door boxgeluk.nl aan u verstrekte gegevens moet u direct aan boxgeluk.nl melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan boxgeluk.nl heeft verstrekt.